Udgivelser

Udgivelser


Fortællinger der forandrer - 50 unge med ASF fra HF til voksenliv. Læs mere her

Rapport Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018. Læs mere her


Skrivebogen - er udsat indtil videre.

Fortællinger der forandrer


Bogen udkom den 24/8 2023. Den blev lanceret ved Mental Talks folkemøde i Herning den 31/8 2023.

.

Pris: 200 kr. inklusiv moms, dertil kommer forsendelse. Bogen kan bestilles ved at skrive til post@forlagetparentes.dk.


KapitIernes indhold:

Første kapitel giver en oversigt over bogens indhold, dens målgruppe, undersøgelsernes fremgangsmåde og persongrundlag.
Bogens målgruppe er en meget bred skare.
Primært er det undervisere, pædagoger, mentorer, støttepersoner, socialrådgivere, studievejledere samt ledere på undervisningsinstitutioner.
Også erhvervsledere, politikere og embedsmænd samt forældre, venner, kolleger og arbejdsgivere kan opnå øget indsigt i de vanskeligheder, som hænger sammen med de unges diagnoser, og i hvilken støtte de unge har brug for i uddannelse og i job.


I andet kapitel er der i et tilbageblik en samlet beskrivelse af den helhedsorienterede ASF-pædagogik, der blev udviklet i et samarbejde med et lærerteam, og som beskriver en anerkendende tilgang og særlige strategier til både klasseundervisning og individualiseret støtte.
Afsnittet er udvidet i forhold til den første rapport med et afsnit om det stående beredskab, der blev etableret for at tage hånd om alle de problemer, små som store, der stod i vejen for at undervisningen kunne fungere, og for at fastholde eleverne.
Her er også en udvidelse af afsnittene om at udvikle mestringsstrategier, almene studiekompetencer samt om udslusningen til videre uddannelse.


I tredje kapitel beskrives, hvordan de unge mennesker har klaret sig i det videre uddannelsessystem i perioden fra 2011 til 2022.
Der er fokus på de mange færdige uddannelser, der er tale om 26 ordinære uddannelser. Men der er også fokus på de uddannelsesskift og afbrydelser, der har været, og hvad der gør, at nogle helt har opgivet uddannelse.


I fjerde kapitel er der en kategorisering af de belastninger, de unge har oplevet, nemlig henholdsvis lav, middel og høj. Der er også en opfølgning på de specifikke vanskeligheder, der er kendetegnende for de tre kategorier, nemlig behov for struktur og overblik, vanskeligheder med at indgå i gruppearbejde og sociale relationer, latent stress, der let udvikler sig, nedsatte eksekutive funktioner samt bi-diagnoser som depression og angst. I alle tilfælde er der forslag til relevante støttestrategier. Kapitlet slutter med nogle anvisninger af, hvordan man kan hjælpe unge med ASF i deres valg af uddannelse.


Femte kapitel består af en undersøgelse foretaget i 2022 om de unges trivsel i voksenlivet. Der er fokus på beskæftigelse, boformer, interesser, sociale relationer og på den generelle trivsel.
Ved spørgsmålet om generel trivsel er der to hovedgrupper. To tredjedele trives fra middel til godt og er altså overordnet set tilfredse med deres tilværelse. Én fjerdedel udtrykker, at de ikke har det godt, og heraf siger nogle få direkte, at de trives dårligt og er meget ensomme.


I sjette kapitel får ni af de tidligere elever ordet. De fortæller åbenhjertigt om deres oplevelser i uddannelsessystemet og med det støttesystem, de har mødt.

INKLUSION AF UNGE MED ASF I UDDANNELSESSYSTEMET 2008-2018


I oktober 2018 udkom "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Rapporten er udgivet som bog på forlaget Parentes og er nedsat til 100 kr. incl. moms og forsendelse.


Bogen kan købes ved at skrive en mail til Forlaget Parentes på denne adresse: post@forlagetparentes.dk

 

Rapportens indehold:

En redegørelse for den særlige ASF-pædagogik, der er udviklet på Herning HF & VUC, samt for den fokuserede og individualiserede støtte, som ydes, for at de unge kan inkluderes i uddannelsessystemet.

 

En fremlæggelse af målbare og sammenlignelige resultater for ASF-elevernes præstationer, herunder faglige karakterer og eksamensgennemsnit, som ligger klart over tilsvarende resultater på de ordinære ungdomsuddannelser.

 

En empirisk undersøgelse af de unges videre vej til uddannelse og job. 52 tidligere elever på A-linjen er fulgt i op til syv år gennem deres uddannelsesforløb, og der gøres rede for deres afbrydelser, studieskift, vanskeligheder og støtte frem mod afslutning og job.